STELLA CAFE

Contactinformation


Stella Cafe 

119 Bùi Viện
Quận 1Hồ Chí Minh

Delivery times

Thứ Hai
16:00 - 20:00
Thứ Ba
16:00 - 20:00
Thứ Tư
16:00 - 20:00
Thứ Năm
16:00 - 20:00
Thứ Sáu
16:00 - 20:00
Thứ Bảy
16:00 - 20:00
Chủ Nhật
16:00 - 20:00